Privatumo politika

I. BENDROJI DALIS

1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) rasite pagrindinę informaciją apie tai, kaip UAB „Investmira“ (toliau – Bendrovė arba mes) tvarko tinklalapyje www.artery.lt (toliau – Tinklalapis) surinktus asmens duomenis.
2. Politikoje aprašomi mūsų renkami asmens duomenys, tai, kaip juos gauname, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais naudojame Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos naudojame, kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis, su kuo jais dalinamės, kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga, taip pat kokios yra Jūsų teisės. Bendrovė gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.
3. Savo veikloje tvarkydama asmens duomenis Bendrovė taip pat vadovaujasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, tame tarpe ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR).
4. Naudodamiesi bet kuriomis Tinklalapyje teikiamomis paslaugomis arba Tinklalapyje suteikdami Bendrovei kokią nors informaciją apie save, Jūs suprantate, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami toliau nurodytu būdu. Jei nesutinkate visapusiškai laikytis šios Politikos nuostatų, Jūs negalite naudotis Tinklalapiu.
5. Informuojame, jog ši Politika bet kuriuo metu Bendrovės išimtine nuožiūra gali būti atnaujinama. Bet kokie šios Politikos pakeitimai įsigalioja juos paskelbus Tinklalapyje. Jūs įsipareigojate periodiškai peržiūrėti šią Politiką, kad sužinotumėte apie bet kokius jos pakeitimus.

II. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

6. Šių asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė, t. y.:
Pavadinimas - UAB „Investmira“
Juridinio asmens kodas - 303558853
Buveinės adresas - Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 261 94 70
El. pašto adresas: info@lordslb.lt.
7. Jeigu Jums kyla su šia Politika ar su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimu, galite susisiekti su Bendrove aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų užklausą ir pateikti Jums atsakymą, prašome užklausas pateikti raštu (pavyzdžiui, el. paštu info@lordslb.lt).

III. ASMENS DUOMENYS

8. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios, jas gaunant kartu, taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, taip pat sudaro asmens duomenis.
9. Prašome nesiųsti Bendrovei jokių asmens duomenų, ypač jautrių asmens duomenų, apie save, jei nenorite, kad tokia informacija būtų kaip nors naudojama.
10. Tinklalapiu naudotis gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. Jei Jums yra ne mažiau nei 14, bet ne daugiau nei 18 metų, prašome kartu su vienu iš tėvų ar globėjų atidžiai perskaityti šią Politiką, kad ją suprastumėte ir jos laikytumėtės.
11. Bendrovė nerenka jaunesnių nei 14 metų amžiaus asmenų asmens duomenų, tad jeigu Jums nėra 14 metų, Jūs neturėtumėte naudotis šiuo Tinklalapiu ir teikti Bendrovei savo asmens duomenų.
12. Jūsų informacija yra renkama Jums naudojantis tam tikromis mūsų Tinklalapio funkcijomis. Jums pateikiant savo asmeninę informacija, tokių funkcijų paskirtis yra aiškiai nurodoma ir Bendrovė Jūsų informaciją naudoja išimtinai šiais tikslais.

IV. RENKAMI ASMENS DUOMENYS, DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

13. Bendrovė Jūsų asmens duomenis, surinktus Tinklalapyje, tvarko toliau nurodytais tikslais ir vadovaudamasi su jais susijusiais teisiniais pagrindais.

V. KONTAKTINĖ FORMA TINKLALAPYJE (UŽKLAUSŲ ADMINISTRAVIMAS)

Tikslas Kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis Bendrovė tvarko siekdama tinkamai administruoti užklausas (pavyzdžiui, pateikti Jums pasiūlymą pagal Jūsų pageidavimus), esant reikalui – vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti teisėtus Bendrovės interesus.

Duomenų subjektai: Asmens, teikiantys užklausas Bendrovei naudodami Tinklalapyje esančią formą.

Duomenys:

• Jūsų vardas;
• Jūsų atstovaujamas subjektas (organizacija);
• Jūsų el. pašto adresas;
• Jūsų telefono numeris;
• Jūsų užklausa.

Jeigu siekiamam tikslui (užklausai, prašymui išdėstyti) nėra būtina atskleisti tam tikrų asmens duomenų, šių perteklinių duomenų nenurodykite.
Jums nesuteikus aukščiau nurodytų asmens duomenų, mes galime nesugebėti tinkamai išnagrinėti Jūsų užklausos ir suteikti Jums prašomos informacijos.

Teisinis pagrindas:

• Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
• sutarties su Jumis sudarymas (arba jei reikia – veiksmai, kuriuos būtina atlikti Jūsų prašymu iki sudarant sutartį) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
• mūsų teisėtas interesas nagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums tikslią informaciją (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas: Jūsų užklausoje nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo gautų asmens duomenų pobūdžio bei kitų aplinkybių. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomais teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

VI. LANKYMASIS TINKLALAPYJE

14. Apsilankius Tinklalapyje, Bendrovė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba.
15. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos lankytojo įrenginyje. Slapukai perkeliami į lankytojo kompiuterį pirmą kartą apsilankius Tinklalapyje. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų Tinklalapio veikimą, taip pat analizuoti Tinklalapio lankytojų įpročius. Tai leidžia nuolatos gerinti Tinklalapio funkcionalumą, geriau pritaikyti jį lankytojų poreikiams
16. Asmens duomenų tvarkymas naudojant slapukus pagrįstas Jūsų aiškiu pasirinkimu (sutikimu), kurį įvykdote naudodamiesi Tinklalapio slapukų pasirinkimo juosta ir kurį galite bet kuriuo metu pakeisti. Be Jūsų aiškaus pasirinkimo (sutikimo) Tinklalapyje gali būti naudojami tik būtinieji slapukai. Juos naudojame remdamiesi mūsų teisėtu interesu užtikrinti tinkamą Tinklalapio funkcionavimą.
17. Tinklalapyje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas

Tikslas (aprašymas)

Galiojimas

wordpress_test_cookie      

Būtinas slapukas. Tikrina ar leidžiama išsaugoti slapukus.

Iki sesijos pabaigos

pll_language

Funkcinis slapukas. Jo paskirtis įvertinti lankytojo pageidaujamą kalbą ir pagal tai nustatyti tinklalapio kalbą.

1 metai

_ga

Analitinis slapukas. Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

2 metai

viewed_cookie_policy

Būtinas slapukas. Slapukas naudojamas saugoti, ar vartotojas sutiko naudoti slapukus.

11 mėnesių

cookielawinfo-checkbox-necessary

Būtinas slapukas. Šis slapukas skirtas saugoti vartotojo sutikimą “Būtinųjų“ slapukų kategorijoje.

11 mėnesių


18. Jūs galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje saugomus slapukus, o daugelyje naršyklių galite pasirinkti slapukų neišsaugoti. Pirma, galite ištrinti visus Jūsų prietaise jau esančius slapukus, išvalydami Jūsų naršyklės naršymo istoriją. Tokiu būdu bus pašalinti visi visų Jūsų aplankytų tinklalapių slapukai. Tačiau žinokite, kad Jūs galite prarasti ir dalį išsaugotos informacijos (pvz., išsaugotus prisijungimo duomenis, tinklalapiuose naudojamus pasirinkimus).
19. Išjungę slapukus galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, būtinų tam, kad Tinklalapis tinkamai veiktų. Jei Jums reikia daugiau informacijos, aplankykite tinklalapį http://www.aboutcookies.org. Šiame tinklalapyje rasite išsamią, nepriklausomų ekspertų parengtą informaciją apie tai, kaip savo naršyklėje galite išjungti slapukus ir kaip galite pašalinti tuos slapukus, kurie jau yra saugomi Jūsų kompiuteryje. Norėdami pašalinti slapukus savo mobiliajame telefone, atitinkamos informacijos turėtumėte ieškoti telefono vartotojo instrukcijose.

VII. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI IR KITA INFORMACIJA

20. Jūsų asmens duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokie pasitelkti duomenų tvarkytojai teikia Bendrovei įvairias paslaugas. Tai gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės, kiti paslaugų teikėjai. Šiems Bendrovės pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.
21. Mes užtikriname, kad Jūsų perduotų asmens duomenų tvarkytojai vadovautųsi pateiktais nurodymais ir asmens duomenų tvarkymo instrukcijomis (kai taikoma pagal teisės aktus) bei įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo arba nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
22. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams / nepriklausomoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali dalintis asmens duomenimis su tokių kategorijų trečiosiomis šalimis, kai būtina:
22.1. mūsų partneriais – brokeriais,
22.2. teismais, arbitrais, tarpininkais, priešingomis šalimis ir jų advokatais (jei to reikia teismo proceso tikslais),
22.3. policija, teisėsaugos institucijomis, mokesčių inspekcijomis, kitomis valstybinėmis ar savivaldos institucijomis (jei to aiškiai reikalauja atitinkami teisės aktai) arba kitais asmenimis, vykdančiais oficialias jiems skirtas pareigas (pvz., notarais, skolų išieškojimo bendrovėmis),
22.4. kitokiais profesiniais konsultantais, pavyzdžiui, advokatais, konsultantais, auditoriais arba buhalteriais (jei to reikia mūsų teisėtiems interesams apsaugoti),
22.5. paslaugų tiekėjais, teikiančiais informacinių technologijų, debesų kompiuterijos ir sistemų administravimo paslaugas, rinkodaros, apskaitos, pašto arba kurjerių ir kitokias paslaugas,
22.6. kitais tos pačios įmonių grupės subjektais, jei to reikia teikiant ataskaitas apie įmonės veiklą, apskaitą verslo reorganizavimo ar grupės restruktūrizavimo kontekste, sistemos pagalbos palaikymui ir duomenų talpinimui,
22.7. vykdant verslo sandorius, t. y.: (i) jei atliekamas finansinis ar teisinis auditas (due diligence) arba kai atliekamas kitas Bendrovės patikrinimas – su minėtą auditą/patikrinimą atliekančiais asmenimis; (ii) jei Bendrovės įmonės akcijas (bet kurią jų dalį) arba Bendrovę kaip verslą (bet kurią jo dalį) ketinama perleisti – su potencialiais įgijėjais (jų atstovais), (iii) reorganizavimo, sujungimo, prijungimo, bendros įmonės ar verslo įsteigimo atveju (taip pat jei tai susiję su bankrotu ar kita panašia procedūra). Šiuo atveju Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumo išsaugojimą,
22.8. kitais fiziniais arba juridiniais asmenimis, jei to reikia siekiant užtikrinti didžiausią Jums teikiamų paslaugų efektyvumą.
23. Bendrovė neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų).
24. Papildomai pažymime, jog Jūsų duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo Bendrovė saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytą minimalų saugojimo terminą (1 m. pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui).

VIII. JŪSŲ TEISĖS

25. Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite teisės aktuose numatytas teises, o būtent:
25.1. Teisę būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą. Mes privalome teikti Jums aiškią ir skaidrią informaciją apie mūsų duomenų tvarkymo veiksmus. Tai yra numatyta šioje Politikoje.
25.2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Turite teisę gauti Bendrovės patvirtinimą, jog Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei kita su tuo susijusia informacija. Be to, tai suteikia Jums galimybę gauti mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją.
25.3. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad Bendrovės tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. Tačiau mums gali tekti patikrinti naujųjų duomenų, kuriuos mums pateikiate, tikslumą.
25.4. Teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų asmens duomenis.
25.5. Teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.
25.6. Teisę reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko Jūsų sutikimo arba sutarties pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, turite teisę gauti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei turite teisę prašyti juos perduoti kitam duomenų valdytojui.
25.7. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Jeigu asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, galite nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus teisės aktuose numatytus atvejus. Tokiu atveju Bendrovė Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus.
25.8. Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui (kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu). Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tačiau toks Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo (sutikimo pagrindu) iki tokio sutikimo atšaukimo teisėtumui.
25.9. Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas. Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/. Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, rekomenduojame susisiekti su mumis ir išdėstyti Jums susirūpinimą keliančius ar kitokius klausimus, ir būtume dėkingi, jei taip padarytumėte. Mes dėsime visas pastangas atsakyti į Jūsų užklausas.
26. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis ar turėdami bet kokių su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų susisiekite su Bendrove šioje Politikoje aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų kreipimąsi ir pateikti Jums išsamų atsakymą, prašome užklausas mums pateikti raštu (el. paštu info@lordslb.lt).

IX. ATSAKOMYBĖ

27. Tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiajai šaliai priklausančius, jos skelbiamus ir tvarkomus tinklalapius. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tokių trečiųjų šalių tinklalapių tikslumą ar patikimumą. Jei turėtumėte klausimų apie tai, kaip tokios kitos šalys, su kuriomis bendraujate, naudoja Jūsų asmens duomenis, rekomenduotume susipažinti su jų privatumo politika / deklaracija.
28. Tinklalapis ir jame esanti medžiaga yra pateikiami vien tik informacijos tikslais. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už Tinklalapyje esančią informaciją ir medžiagą.
29. Teisės aktų leidžiama apimtimi Bendrovė nėra atsakinga už jokius aspektus, susijusius su tuo, kad Jūs arba bet kuri trečioji šalis naudoja Tinklalapį ir jame esančią medžiagą.

X. INFORMACIJA APIE TINKLALAPĮ

30. Tinklalapis, jame esanti medžiaga, Tinklalapio kodas, dizainas, domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, verslo pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Tinklalapiu ir (arba) jame esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso Bendrovei ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų.
31. Be aiškaus Bendrovės leidimo, neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Tinklalapio, jame esančios medžiagos arba Tinklalapio kodo arba bet kokios jo dalies, taip pat jo pagrindu kurti jokių išvestinių kūrinių.

Kontaktai nuomai

colliers

Sandra Jovaišaitė
Mobile +370 648 19657
sandra.jovaisaite@colliers.com

Kontaktai nuomai

Susisiekite su mumis: